Valgprogram Steigen SV 2023-2027 

Steigen SVs tre hovedmål de neste 4 årene:

BEDRE HVERDAG I STEIGEN.
Vi kjemper for et samfunn med små forskjeller hvor ingen faller
utenfor. Da må vi bygge sterke fellesskap og sikre at barna våre
får en god oppvekst. Da investerer vi både i fremtiden og sikrer
tilflytting og rekruttering av folk som igjen er nødvendig for å gi
en god oppvekst og gode helsetjenester til alle.

UTVIKLE MULIGHETENS STEIGEN:
Med aktiv distriktspolitikk, gode boliger, en næringspolitikk for
fremtiden og trygge arbeidsplasser utvikler vi Steigen sammen.
Steigen har store muligheter, og vi skal kjempe for Steigens interesser fremover.

GRØNNE STEIGEN:
Steigen er en liten del av verden, men også vi er en del av løsningen i kampen mot klimaendringer. Vi må ta vare på naturen vår,
både på land og i havet som vi lever av.

’’Vi må ta vare på naturen
vår, både på land og i havet
som vi lever av’’.

Bedre hverdag i Steigen

Kommunens viktigste oppgave er å ta vare på alle innbyggere,
enten det er med barnehage, skole, legehjelp, jordmor, psykolog eller bolig. Kommunen skal følge deg fra vugge til grav. Kommunens inntekter er for små, og vi kan ikke bruke mer penger enn det vi har. Samtidig skal vi investere for fremtiden, slik at Steigen blir en god kommune for våre unge og våre eldre. Slik sikrer vi videre befolkningsvekst og helt nødvendig rekruttering. Steigen SV mener våre grunnleggende tjenester skal drives av kommunen, og sier klart NEI til privatisering av barnehager og andre velferdstjenester. Barn og ungdom er vår fremtid og største ressurs. Ingen skal
falle utenfor, og forebygging og tidlig innsats er helt sentralt
for å få dette til.

SV vil:

Utvikle mulighetenes Steigen

Vi trenger fortsatt å satse på tilflytting, tilrettelegge for næringsdrivende og sikre oss innbyggere en god samferdsel. Tilgang på boliger har lenge vært en flaskehals for utvikling
og rekruttering i Steigen. Samtidig er gode boliger svært viktige for et godt liv. Selv om det private hovedsakelig står for bygging og utleie, skal Steigen kommune ha en aktiv boligpolitikk som sikrer både utvikling og at alle som trenger det får en god bolig. I næringspolitikken må vi ha mange bein å stå på i en verden som endrer seg raskt. Som kystsamfunn haster det å sikre rekruttering til fiskerinæringen vår. Vi trenger også flere bønder som gir oss ren og trygg mat og bidrar til matsikkerhet og beredskap. Videre vet vi at vi trenger vi å fylle livene våre med mer kultur.

SV vil


Grønne Steigen

Steigen SV vil at hensynet til klima, miljø og natur skal vektes svært tungt i alt vi driver med i Steigen. Det vil være både riktig, men også viktig for å holde tritt med utviklingen i det grønne skiftet. Vi har alltid levd av og med naturen i Steigen, og hvis vi fortsatt skal ha ren og sunn mat, trenger vi å ta vare på naturen vår og klimaet.

Steigen SV mener at bygda også skal bli grønnere, og tilrettelegge for en bygdevennlig miljøpolitikk.

Steigen er stort geografisk, både til lands og til havs, men det er likevel press på arealene våre. Arealpolitikken er noe av det viktigste lokalpolitikken råder over, og her skiller SV seg fra mange andre partier. Vi må være svært restriktive med å bygge ned matjord eller naturen vår.

SV vil:

Kampsaker